Охорона атмосферного повітря

Охорона атмосферного повітря

Підготовка обгрунтовуючих матеріалів для отримання дозволу

Для забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища, збереження природного стану атмосферного повітря, для створення сприятливих умов життєдіяльності здійснюється регулювання викидів забруднюючих речовин шляхом провадження політики у сфері захисту атмосферного повітря.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» усі суб’єкти господарювання, що мають стаціонарні джерела повинні отримувати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та здійснювати викиди після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань охорони здоров’я.
Розроблення Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, здійснюють установи, організації та заклади, яким надано право на розробку таких документів та які занесені до відповідного переліку Мінприроди України відповідно до Наказу Мінприроди від 01.10.2012 № 475 «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України». ТОВ «Екоресурси Закарпаття» внесено до переліку (реєстраційне свідоцтво Міністерства Екології за № 5/3-17/14578-15 від 30.11.2015р.).
Термін дії Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для третьої групи підприємств - необмежений, другої групи сім років, першої групи п’ять років. У разі зміни якісних та кількісних показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, підлягають корегуванню.
Склад Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, залежить від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Об’єкти, для яких розробляються Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, розподіляються на три групи:

  • перша група – об’єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування
  • друга група – об’єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування
  • третя група – об’єкти, які не входять до першої і другої груп

Інвентаризація джерел викидів

На основі звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин оформлюються документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів підприємства.
Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок утворення і відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, та характеристику неорганізованих джерел.
Здійснюється у відповідності до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Інструкції №7 від 10.02.95 р. «Про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».
У разі утворення на об’єктах новостворених, стаціонарних джерел викидів або зміни характеристик існуючих стаціонарних джерел викидів та джерел утворення, інвентаризація викидів зазначених джерел проводиться в повному обсязі. Матеріали оформляються як первинний звіт з інвентаризації.
Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проводиться висококваліфікованими фахівцями в даному напрямку робіт.

Обгрунтування скорочення СЗЗ

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) - це територія, яка відділяє підприємства, їх окремі споруди з технологічними процесами, які є джерелами впливу на середовище перебування людини, від житлової забудови, ландшафтно-рекреаційної зони, зон відпочинку, курорту. Санітарно-захисна зона є обов'язковим елементом будь-якого об'єкту, який є джерелом впливу на середовище перебування і здоров'я людини.
Санітарно-захисна зона - це особлива функціональна зона, яка відділяє підприємство від селітебної зони, або від інших зон функціонального використання території з нормативно закріпленими підвищеними вимогами до якості довкілля. Санітарно-захисна зона підприємства - спеціальна територія, для якої законодавчо передбачений особливий режим використання. Введення обмежень експлуатації для санітарно-захисної зони - необхідний захід, покликаний забезпечити зменшення негативної хімічної, фізичної дії на повітря до встановленої норми.
Показники на межах, якими лімітовані санітарно захисні зони промислових підприємств повинні укладатися у величини прийнятного ризику для здоров'я населення і в установлені гігієнічні нормативи. СЗЗ забезпечує необхідний рівень безпеки і збереження здоров'я населення в районі місцезнаходження підприємства при його штатному режимі роботи.
Санітарна зона розробляється для підприємств виробництва один раз і залишається дійсною упродовж усього терміну існування об'єкту, за умови незмінності технологічних процесів і шкідливих впливів на довкілля.
В деяких випадках можливий перегляд розмірів і скорочення СЗЗ, яке вимагає повторних розрахунків і обгрунтування проекту. У випадку, якщо підприємство змінило технології виробництва, зробивши його вплив безпечнішим для довкілля, розмір СЗЗ цілком може бути скорочений.

Розробка паспортів ПГОУ

Підприємства, установи і організації, на балансі яких є газоочисне обладнання, (циклони, рукавні фільтри та ін.) зобов’язані розробляти паспорт на кожну наявну установку і проводити її реєстрацію у відповідних органах.
Такі вимоги визначаються Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 52 від 06.02.2009 року «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу». Згідно з цими нормативно-правовими документами на суб’єктів господарювання накладаються певні зобов’язання щодо роботи ГОУ, що покликані забезпечити безперебійність, ефективність роботи установок. Виконання цих Правил є обов’язковими для суб’єктів господарювання, які розміщують, проектують, будують, реконструюють, експлуатують ГОУ.

Date

22 січня 2015

Categories

Послуги
©2021 ТОВ "Екоресурси Закарпаття". Всі права застережено.

Пошук